سفارش...

سررشته دولت ای برادر به کف آر            

                                         وین عمر گرانمایه به خسران مسپار

یعنی همه جا ،با همه کس،در همه حال

                                        می دار نهفته چشم دل جانب یار**

-----------------------------------------------------------------------------

**این شعر از رباعیات ابوسعیدبوالخیر است که علامه حاج سید علی قاضی طباطبائی تبریزی ( نورالله مرقده) در پاسخ شخصی که تقاضای سفارش کرده بود این اشعار را قرائت فرمودند.

/ 0 نظر / 15 بازدید