و من.....

و من گریخته ام؛  

             و در پی من صیادها؛

                                  و فرا رویم دام ها؛    

                                                      یا ضامن آهو؛      

                                      من یقین دارم

                          دستان تو

تنها سهم آهو نیست ...

/ 0 نظر / 2 بازدید