مولانا....

هفت نصیحت مولانا

گشاده دست باش، جاری باش، کمک کن (مثل رود) باشفقت و مهربان باش (مثل خورشید) اگرکسی اشتباه کرد آن رابه پوشان (مثل شب) وقتی عصبانی شدی خاموش باش (مثل مرگ)متواضع باش و کبر نداشته باش (مثل خاک)بخشش و عفو داشته باش (مثل دریا )اگر می خواهی دیگران خوب باشند خودت خوب باش(مثل آینه)

/ 2 نظر / 2 بازدید
ستایش

تونل ها راست ميگويند ؛ راه است ، حتي از دلِ سنگ! " آنجا كه راه نيست ، خداوند راه را مي گشايد... "

ستایش

تونل ها راست ميگويند ؛ راه است ، حتي از دلِ سنگ! " آنجا كه راه نيست ، خداوند راه را مي گشايد... "