انسان

 

هیچ کس فکر نکرد

        که در آبادی ویران شده دیگر نان نیست

                               و همه مردم شهر بانگ برداشته اند

                                                                       که چرا سیمان نیست

                                                                                    وکسی فکر نکر د که چرا ایمان نیست

                                                                                                            و زمانی شده است

                                                                      که به غیر از انسان هیچ چیز     ارزان نیست       

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
انسان

[تعجب][تایید][رویا][گل]