محتاج تر از همه

می گویند که روزی هارون الرشید پول زیادی به بهلول داد و گفت:

این پول را در بین فقرا تقسیم کن.بهلول پول را گرفت و دوباره به خود او

برگرداند و گفت:

من هیچ فقیری را نیازمند تر از تو نمی دانم............تورا از هر فقیری

محتاج تر می دانم.

/ 0 نظر / 2 بازدید