خاطره...

وقتـــی خاطره ی آدم ها زیاد می شــــود ........

دیــــوار اتاقشان پر از عکس می شــــود...

امــــا همیشه دلت برای کسی تنگ می شود کــــه...

نمــی توانی عکسش را به دیوار بزنــــی!!!

                                                                                                      ف.ح

/ 1 نظر / 2 بازدید
کیان شفیعی

[دست]