'گل انار

سال هاست غبار لحظه ها روی قاب انتظار نشسته است!

سال هاست زمین طعم خورشید را ز پشت ابرها چشیده است!

سال هاست اضافه کارها فرصت دعا ز ما گرفته است!

سال ها فقط نام دوست نه راه دوست بر حریم زندگی ما نقش بسته است!

سال هاست که یادمان رفته سال هاست او نیامده است!

سال هاست............

پروردگارا کمکمان کن گل انار باغ انتظار نباشیم که یاران این زمانه مثل گل انارند

                                       از دور جلوه دارند نزدیک بو ندارند.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید