گام های خوشبختی

گام سوم: ساده زندگی کنید.

گام چهارم: بیشتر ببخشید.

گام پنجم: کمتر توقع داشته باشید.

همیشه دلیل شادی کسی باش، نه شریک شادی او

همیشه شریک غم کسی باش، نه دلیل غم او

/ 2 نظر / 5 بازدید
انسان

[هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][نیشخند]

چه پیام آموزنده ای