خدا را شکر

خدا را شکر که هر روز صبح باید با زنگ ساعت بیدار شوم  این یعنی من هنوز زنده ام .  خدا را شکر که گاهی بیمار می شوم. این یعنی بیاد میاورم که اغلب
اوقات سالم هستم. خدا را شکر که خرید هدایای سال نو جیبم را خالی می کند . این یعنی عزیزانی دارم که می توانم برایشان هدیه بخرم . خدا را شکرکه
سر و صدای همسایه ها را می شنوم . این یعنی من توانائی شنیدن دارم .خدا را شکر که این همه شستنی و اتو کردنی دارم . این یعنی من لباس برای پوشیدن دارم .
خدا را شکر که لباسهایم کمی برایم تنگ شده اند . این یعنی غذای کافی برای خوردن دارم . خدا را شکر که در پایان روز از خستگی از پا می افتم . این یعنی توان سخت کار کردن را دارم . خدای مهربان شکرت که...
ش.گلزار
/ 1 نظر / 2 بازدید
آرین رفیعی

درپیش چشمانم کتابی ست .بایک جهان تصویرزیبا.تصویرباغ ودشت وجنگل.تصویر رودوکوه ودریا.درپیش چشمانم کتابی ست.باصدهزاران نقش وصدرنگ.نقش گل وبرگ وشکوفه.نقش درخت وچشمه وسنگ.تصویرپاک زندگانی.دروازه هایش می زند موج.هرجاکه می افتد نگاهم.ازخاک تاخورشیدتااوج.هرنقطه آن یک ستاره ست.هرحرف آن یک کهکشان است.هرسطر آن یک دشت ودریاست.هرصفحه اش یک آسمان است .یک جای آن نقش زمستان .یک جای آن نقش بهارست.آن نقش هانقش جهان است .این دفتر پروردگاراست.