داستان کوتاه..

هنگام غروب، پادشاه از شکارگاه به سوی ارگ و قصر خود روانه میشد . در راه پیرمردی دید که بارسنگینی از هیزم بر پشت حمل می کند لنگ لنگان قدم بر می داشت و نفس نفس صدا می داد پادشاه به پیرمرد نزدیک شد و گفت : مردک مگر تو گاری نداری که بار به این سنگینی می بری .هر کسی را بهر کاری ساخته اند. گاری برای بار بردن و سلطان برای فرمان دادن و رعیت برای فرمان بردن . پیرمرد خند ه ای کرد و گفت : اعلی حضرت، اینگونه هم که فکر می کنی فرمان در دست تو نیست . به آن طرف جاده نگاه کن. چه می بینی؟
پادشاه: پیرمردی که بارهیزم بر گاری دارد و به سوی شهر روانه است .
پیرمرد: می دانی آن مرد، اولادش از من افزون تر است و فقرش از من بیشتراست؟
پادشاه: باور ندارم، از شواهد بر می آید فقر تو بیشتر باشد زیرا آن گاری دارد و تو نداری و بر فزونی اولاد باید تحقیق کرد .
پیرمرد : اعلی حضرت آن گاری مال من و آن مرد هم نوع من است .او گاری نداشت و هر شب گریه ی کودکانش مرا آزار می داد چون فقرش از من بیشتر بود گاری خود را به او دادم تا بتواند خنده به کودکانش هدیه دهد .
بارسنگین هیزم، باصدای خنده ی کودکان آن مرد، چون کاه بر من سبک می شود .
آنچه به من فرمان می دهد خنده ی کودکان است و آنچه تو فرمان می دهی گریه ی کودکان است!

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
نصر

کارگر خسته ای سکه ای ازجلیقه ی کهنه اش درآورد تا صدقه دهد ناگهان جمله ای روی صندوق دیدومنصرف شد صدقه عمر را زیاد می کند