یک قصه زیبا...

روزی کلاه فروشی از جنگلی می گذشتتصمیم گرفت زیر درختی مدتی استراحت کند.لذا کلاه ها را کنار گذاشت و خوابید. وقتی بیدار شد متوجه شد که کلاه ها نیست. بالای سرش را نگاه کرد تعدادی میمون را دید که کلاه ها را برداشته اند.

فکر کرد چگونه کلاه ها را پس بگیرد؟! در حال فکر کردن سرش را خاراند. دید میمون ها همین کار را کردند ! او کلاه را از سرش برداشت ودید که میمونها هم از او تقلید کردند. به فکرش رسید... که کلاه خود را روی زمین پرت کند .این کار را کرد میمون ها هم کلاه ها را به طرف زمین پرت کردند. او همه ی کلاه ها را جمع کرد و روانه ی شهر شد.

سالها بعد نوه ی او هم کلاه فروش شد. پدر بزرگ این داستان را برای نوه اش تعریف کرد و تاکید کرد اگر چنین وضعی برایش پیش آمد چگونه برخورد کند. یک روز که او از همان جنگل گذشت در زیر درختی استراحت کرد و همان قضیه برایش اتفاق افتاد .

او شروع به خاراندن سرش کرد میمون ها هم همان کار را کردند. کلاهش را برداشت؛آنها هم برداشتند. نهایتا کلاهش را روی زمین انداخت ولی میمون ها این کار را نکردند !!!!

یکی از میمونها از درخت پایین آمد و کلاه را برداشت و در گوشی محکمی به پسرک زد و گفت: فکر میکنی فقط تو پدر بزرگ داری؟؟؟!!! مژه

/ 0 نظر / 3 بازدید