وقت طلاست...

 برای اینکه بدانید یک سال چقدر ارزش دارد ، از یک دانش آموز مردودی بپرسید.
 برای اینکه بدانید نه ماه چقدر ارزش دارد ، از مادری که نوزاد سالمی به دنیا آورده بپرسید.
 برای اینکه بدانید یک ماه چقدر ارزش دارد ، از مادری که نوزاد نارس به دنیا آورده بپرسید.
 برای اینکه بدانید یک هفته چقدر ارزش دارد ، از سردبیر یک هفته نامه بپرسید.
 برای اینکه بدانید یک ساعت چقدر ارزش دارد ، از دوستی که منتظرش گذاشته اید بپرسید.
 برای اینکه بدانید یک دقیقه چقدر ارزش دارد ، از کسی که از هواپیما یا قطار جا مانده بپرسید.
 برای اینکه بدانید یک ثانیه چقدر ارزش دارد ، از کسی که از تصادف جان سالم به در برده بپرسید.
 برای اینکه بدانید یک هزارم ثانیه چقدر ارزش دارد ، از کسی که مدال طلای المپیک گرفته بپرسید.

زمان منتظر کسی نمی ماند ، هر لحظه ای که در اختیاردارید ، گنج است.

این گنج برای شما پر ارزش تر می شود ، وقتی که اوقات خوش خود را با کسانی که دوستشان دارید تقسیم کنید.

/ 0 نظر / 2 بازدید