راز زندگی

گل به خنده گفت  زندگی شکفتن است  با زبان سبز راز گفتن است  گفتگوی غنچه وگل از درون با غچه باز هم به گوش می رسد  تو چه فکر میکنی  کدام یک درست گفته اند  من فکر می کنم گل به راز زندگی اشاره کرده است  هر چه باشد او گل است  گل یکی دو پیرهن بیشتر ز غنچه پاره کرده است...

/ 0 نظر / 2 بازدید