کودک می آموزد...

کودکی که زندگی را با تحمل‌مشقات می‌گذراند........ شکیبایی می‌آموزد

کودکی که زندگی را با تحسین می‌گذراند............ حق‌شناسی می‌آموزد

کودکی که زندگی را با کینه‌توزی می‌گذراند....... ستیزه‌جویی می‌آموزد

کودکی که زندگی را با حسادت می‌گذراند...............نفرت می‌آموزد

کودکی که زندگی را با ترحم‌بی‌خود می‌گذراند.......... تأسف می‌آموزد

کودکی که زندگی را با انصاف می‌گذراند............. عدالت می‌آموزد

کودکی که زندگی را با تمسخر می‌گذراند.......... شرمساری می‌آموزد

کودکی که زندگی را با ترس می‌گذراند.............. تشویش می‌آموزد

کودکی که زندگی را با امنیت می‌گذراند............... ایمان می‌آموزد

/ 0 نظر / 3 بازدید