...رفتم و شد...

ریش خود را ز ادب صاف نمودم با تیغ

همچنان آینه با صدق و صفا رفتم و شد

با بوی ادکلنی گشت معطر بدنم

عطر بر خود زدم و غالیه سا رفتم و شد

حمد را خواندم و آن مد "ولاالضالین" را

ننمودم ز ته حلق ادا رفتم و شد

یکدم از قاسم و جبار نگفتم سخنی

گفتم ای مایه هر مهر و وفا، رفتم و شد

همچو موسی نه عصا داشتم و نه نعلین

سرخوش و بی خبر و بی سرو پا رفتم و شد

"لن ترانی" نشنیدم ز خداوند چو او

"ارنی" گفتم و او گفت "رثا" رفتم و شد

مدعی گفت چرا رفتی و چون رفتی و کی؟

من دلباخته بی چون و چرا رفتم وشد

مسجد و دیر و خرابات به دادم نرسید

فارغ از کشمکش این دو سه تا رفتم و شد

خانقاهم فلک آبی بی سقف و ستون

پیر من آنکه مرا داد ندا رفتم و شد

گفتم ای دل به خدا هست خدا هادی تو

تا بدینسان شدم از خلق رها رفتم و شد

/ 1 نظر / 2 بازدید
وروجک

آدمیراگر پیامبر هم باشد از زبان مردم آسوده نیست زیرا: اگر بسیار کار کند میگویند احمق است!! اگر کم کار کند میگویند تنبل است!! اگر بخشش کند میگویند افراط میکند!! اگر جمع گرا باشد میگویند بخیل است!! اگر ساکت و خاموش باشد میگویند لال است!! اگر زبان آوری کند میگویند وراج و پر گو است!! اگر روزه بگیرد و شبها نماز بخواند میگویند ریا کار است!! و اگر نکند میگویند کافر است و بی دین! لذا نباید بر حمد ثنای مردم اعتنا کرد و جز خداوند نباید از کسی ترسید پس آنچه باشید که دوست دارید. شاد باشید مهم نیست این شادی چگونه قضاوت شود