بگذار منتظر بمانند..

می دانی
یک وقت هایی باید
روی یک تکه کاغذ بنویسی
"تـعطیــل است"
و بچسبانی پشت شیشه‌ی افـکارت
باید به خودت استراحت بدهی
دراز بکشی
دست‌هایت را زیر سرت بگذاری
به آسمان خیره شوی
و بی خیال ســوت بزنی
در دلـت بخنــدی به تمام افـکاری که
پشت شیشه‌ی ذهنت صف کشیده‌اند
آن وقت با خودت بگویـی
بگذار منتـظـر بمانند !!!

                          به نقل از شادروان حسین پناهی

/ 2 نظر / 2 بازدید
ناشناس

مداد رنگی ها مشغول بودند به جز مداد سفید هیچکس به او کاری نمیداد همه میگفتند تو به هیچ دردی نمیخوری.....یک شب که مداد رنگی هاتو سیاهی شب گم شده بودند مداد سفید تا صبح کار کرد ماه کشید مهتاب کشید و انقدر ستاره کشید که کوچک و کوچکتر شد صبح توی جعبه ی مداد رنگی جای خالی او با هیچ رنگی پر نشد***جای خالی بعضی ها با هیچ چیز پر نمیشود***

نصر

گاهی باید کودک شد وبادبادک بازی کرد وخنده های کودکانه سرداد کودکی هایم اتاقی ساده بود /قصه ای دور اجاقی ساده بود