نیلوفر....

می دونی چرانیلوفر تومرداب گل می ده؟

 واسه اینکه به همه ثابت کنه تو بدترین شرایط هم می شه خوب بود..

                                                                                           ( ثمین)

/ 1 نظر / 2 بازدید
انسان

عکس زیبا یی است[گل]