خدایا کمک کن....

خدایا به حق این روزهای عزیز کمکمان کن تا همه

بدی ها رو به پای خوبی ها قربانی کنیم

غرور ها رو قربانی کنیم به پای تواضع ها

زشتی ها رو قربانی کنیم به پای زیبایی ها

و

ندانستن ها رو قربانی کنیم به پای دانستن ها

/ 0 نظر / 2 بازدید