8 اسفند روز امور تربیتی

تربیت به جوشیدن آب بر اثر آتش شباهت دارد . آتش با گرمای خود شرایط را برای جوشش آب فراهم می سازد ولی جوشش را به آب انتقال نمی دهد .پس هنر مربی

این است که موقعیت را فراهم کند تا دانش آموز بتواند خود را رشد دهد . شهید مطهری تربیت را در رشد در همه ابعاد معرفی می کند ؛ رشد معنوی ، عقلانی ، اخلاقی ،

جسمانی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و... شهید مطهری عالی ترین مرحله ی رشد را ، رشد قضاوت صحیح می داند . پس ما اگر بخواهیم به کار تربیت بپردازیم باید به

رشد قضاوت صحیح که آن همان تفکر ، تدبر و اندیشه است بپردازیم . برای تربیت باید از تفکر و اندیشه شروع کنیم . در حدیثی آمده است 1 ساعت تفکر برابر با 70 سال عبادت

است . برای تربیت با توجه به گفته ی شهید مطهری باید به تفکر و اندیشه پرداخت و برای تحقق آن معلم نباید به دانش آموز مطلب آماده بدهد . دانش آموز باید مرتب سوال

کند و کنجکاو باشد و به دنبال جواب بگردد و نقش معلم و مربی ایجاد فرصت برای یادگیری می باشد . در جای جای قرآن داریم : آیا نمی اندیشید ؟ آیا تفکر نمی کنید ؟

دانش آموز ما باید مطالب را با دلیل بپذیرد و در صحبت کردن هم با دلیل صحبت کند . این چنین دانش آموزی دیگر فریب تبلیغات غرب را نمی خورد و خود را ارزان نمی فروشد . اگر

این طور شد انسانی که می تواند اسفل سافلین (پست ترین ) شود به مقام خلیفه خدا بودن می رسد مقام از مقام فرشتگان فراتر می رود و لازمه ی آن حاکم بودن عقل می باشد .

/ 1 نظر / 2 بازدید
م.ح

من از زحمات شما عزیز بزرگوار کمال تشکر را دارم و هفته امور تربیتی را به شما تبریک می گویم. به امید موفقیت روزافزون