شهید مصطفی چمران

شهید چمران

جایی که انسان مصلحتی ندارد ، تا حقیقت را برای آن فدا کند

پس ، دیگر از کسی واهمه نمی کند تا حق را کتمان نماید

                                                                             آقا مصطفی

/ 0 نظر / 2 بازدید