عید قربان

خویش فربه می نمایم از پی قربان عید

کان قصاب عاشقان، بس خوب و زیبا می کشد

دشمن خویشیم و یار آنکه ما را می کشد

غرق دریاییم و ما را موج دریا می کشد

نیست عزراییل را دست و رهی بر عاشقان

عاشقان عشق را هم عشق و سودا می کشد

عید سعید قربان بر همه همکاران و دانش آموزان عزیز مبارک باد

/ 0 نظر / 2 بازدید