فراموش مکن....

فراموش مکن! تا باران نباشد رنگین کمان نیست
تا تلخی نباشد شیرینی نیست و گاهی همین دشواری هاست که از ما
انسانی نیرومند تر و شایسته تر می سازد
خواهی دید آری خورشید بار دیگر درخشیدن آغاز می کند
/ 0 نظر / 4 بازدید