طنز...

                                      آرزوی شاگرد تنبل

چه خوب است آموزگاران هم مانند مغازه هایی که پشت  شیشه ی

ویترین خود می نویسند:پس از فروش پس گرفته نمی شود.

معلمان نیز روی تخته سیاه بنویسند:درس داده پس گرفته نمی شود.!!

/ 2 نظر / 2 بازدید
کیان شفیعی

[نیشخند]

انسان

[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه]