ایرانی بودن ....

درتصاویرحکاکی شده بر سنگهای تخت جمشید هیچ کس عصبانی نیست

هیچکس سوار بر اسب نیست

هیچکس را در حال تعظیم نمی بینید

در بین این صدها پیکر تراشیده شده حتی یک تصویربرهنه وجود ندارد.

“این ادب اصیلمان است:نجابت- قدرت- احترام- مهربانی- خوشرویی

 
برای همه ایرانیان بفرست تا یادمان بماندچه بودیم
/ 1 نظر / 2 بازدید
حسام حسینی

مطلب زیبایی بود