/ 2 نظر / 3 بازدید
sara

[گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست]

دلتنگ دوست

روزی که موافق میل تو نیست صبر پیشه کن برای آنچه از دست رفته غم به دل راه نده دارایی خردمند به دانش او و دارایی نادان به مال اوست فرصت مثل ابر میگذرد پس فرصت خوب را غنیمت بشمار زیرکی به قدری که عیب خود را بشناسی کافی است روزی که همه چیز موافق میل توست به خود مغرور نشو و از همه مهمتر سعی کنید: خاطره های بد را فراموش کنید