غنچه

خار رنجید ولی هیچ نگفت

ساعتی چند گذشت

گل چه زیبا شده بود

دست بی رحمی آمد  نزدیک

گل سراسیمه ز وحشت لرزید

لیک آن خار در آن دست خلید

و گل از مرگ رهید

صبح فردا که رسید

خار با شبنمی از خواب پرید

گل صمیمانه به او گفت: سلام

/ 1 نظر / 2 بازدید
م.ح

سلام