مدیران....

برخی از مدیران:

تا هستند هستند و وقتی  نیستندنیستند

تاهستند نیستند   و وقتی نیستندنیستند

تاهستند نیستند  و وقتی نیستند هستند

تاهستند هستند و وقتی  نیستند هستند

شما در کدام گروه هستید.

/ 0 نظر / 2 بازدید