منافق...

حذر کن از مواردی که باید عذرخواهی کنی ، زیرا مؤمن نه کار زشتی انجام می دهد و نه

به عذرخواهی می پردازد، اما منافق همه  روزه بدی می کند، و به عذرخواهی می پردازد...امام حسین(ع)

/ 0 نظر / 2 بازدید