پدر...

 پدرش از سر بی صبری گفت

  زندگی یعنی عشق

  دخترک باسر پرشوری گفت

  عشق را معنی کن

  پدرش داد جواب

 بوسه گرم تو بر گونه ی من

  دخترک خنده براورد زشوق

   گونه های پدرش را بوسید

  زان سپس گفت :

   پدرم ... بوسه اگر عشق بود

     بوسه هایم همه تقدیم تو باد

/ 0 نظر / 2 بازدید