خدایا...

خدایا:

         کمک کن دیرتر برنجم

                           زودتر ببخشم

                                      کمتر قضاوت کنم

                                                و بیشتر فرصت بدهم

الهی هیچ کس را باهیچ کس آشنا نکن و اگر آشنا کردی از هم جدا مکن

/ 0 نظر / 3 بازدید