آخرین جمعه سال...

              آخرین جمعه سال است :

بر مهدی و هاله نورش صلوات

              بر خال لب و جام ظهورش صلوات

                       بی پرده همه انس و ملک می گویند

                                    بر سال و مه و وقت ظهورش صلوات

/ 0 نظر / 5 بازدید