/ 2 نظر / 2 بازدید
کیان شفیعی

چه جمعه ها که یک به یک غروب شد نیامدی چه بـغـضهـا کـه در گـلو رسـوب شـد نیـامـدی خلـیل آتشین سـخن ؛ تبر بـه دوش بت شکن خــدای مـا دوباره سـنگ و چـوب شـد نیامـدی بـرای مـــا کـه خــســته ایــم نه ؛ ولــی برای عــده ای چـه خــوب شـد نیامــدی تـمـام طـول هفته را به انتظار جـمعه ام دوباره صبح؛ ظهر؛ نه غروب شد نیامدی

کیان شفیعی

عمریست که از حضور او جا ماندیم در غـربت سـرد خویش تنها ماندیم او مـنتظرست تـا کــه مـا بـرگـردیم مایـیـم کـه در غیبت کـبری مـاندیم [گل]