بهتر و نیکوتر

نمی توانیم گذشته را تغییر دهیم تنها باید خاطرات شیرین را به یاد سپرد

و لغزشهای گذشته را توشه راه خود سازیم

نمی توانیم آینده را پیش بینی کنیم تنها باید امیدوار باشیم

و خواهان بهترین و هر آنچه نیکوست و باور کنیم

که چنین خواهد شد .می توان زمان حال  را غنیمت شمریم

و همواره در جستجو, تا بهتر و نیکوتر باشیم.

/ 0 نظر / 2 بازدید