بغض...

بغض ها گاهی مثل قفل هایی هستند که بر صندوق های جواهرات زده می شوند.

نمی گذارند حرف های دلمان، گنج های صندوق اسرارمان

نصیب هر کس و ناکس، هر گوش نامحرم شود.

بماند برای اهلش، برای محرمش، و اگر پیدا نشد، کسی هست که ناگفته می شنود.

خدایا به خاطر بغض ها شکر!

/ 2 نظر / 2 بازدید

وقتی کلمه بغض رامیشنوم یا جای میخوانم جدا گلویم را میفشاردبخاطر گذشته ام بخاطر سختیهایی که کشیده ومیکشم وهمه این سخیهاراامتحان الهی میپندارم ولی نمیدانم تاکی ادامه دارد خدایا شکرت بخاطر همه داده ها ونداده ها

yasaman

بغضهایم را فرو میخورم گاهی سبک نشوم سنگینترم...