کدام برترند...

براستی کدام برترند ؟

دستی که گره ای رو باز کنه

یا چشمی که فقط ببینه و دلسوزی کنه ؟

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
نازنین زهرا

بر مزار مـــــردگان خویش نالــیدن چه سود*** بی خبر از هم دگر آسوده خوابیدن چه سود؟ زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید *** ورنه بر سنگ مـــزارش آب پاشیدن چه سود؟ زنده را در زنـــــدگـــی باید به درد او رسید*** ورنه مشکی از برای مرده پوشیدن چه سود؟ با محـــبت دست پیران را ،عزیز من ببوس*** ورنه بر روی مـزارش تاج گل چیدن چه سود؟ یک شبــــی با زنـــده ها غــم خـــوار باش***ورنه بر روی مــــزارش زار نالــــیدن چه سود؟ تا زمـانی زنــــــده ایم از هم بیـــــگانه ایم***در عـــزا روی هم دیگر به بــوسیدن چه سود؟ گر توانی زنده های را یک دمی تو شاد کن*** در عـــزا عـــطر و گلاب ناب پاشیدن چه سود؟ از برای سالــــمندان یک گل خوشــــبو ببر*** تاج گـــــلها در کنار همـــدیگر چیدن چه سود؟ گر نـــــرفتی خـــــانه اش تا زنــــــده است*** خانه صاحب عـــــزا تا صبح خـوابیدن چه سود؟ گر نپــــــرسی حـــــال او تا زنــــــده است***گریه و زاری و نالـــــــیدن بـــــرای او چه سود؟ سالها عــــید آمد و رفت و نکــردی یاد من*** جای خالــــــــی مرا در خانه ام دیدن چه سود؟ گر نـــــکردی یــــــــاد مـــــن تا زنـــــــده ام*** سنگ مر

نازنین زهرا

گر نـــــکردی یــــــــاد مـــــن تا زنـــــــده ام*** سنگ مر مر روی قبر من تو را چیدن چه سود؟ اینجا همه همدردی و همبستگی و تاج گل ***در عزای و در مصیبت روی هم چیدن چه سود؟ [گل]