هرگز...

هرگـــز به دیگــران اجازه نده،
قلـم خودخواهــی دست بگــیرند،
ســـرنوشت را ورق زننــد،
خاطــراتت را پـاک کنند
و پایـانش بنویســند قســـــمت نبـــــــــود ...!!
/ 1 نظر / 2 بازدید
حسام حسینی

مطلب اموزنده یی بود