عمو.آب.....و......

بچه ها نقطه سر سطر، شهید
بنویسید که گنجشک پرید

بنویسید عمو آب نداد
بنویسید به اصغر نرسید.

                                 بنگارید گلو،حنجره،شیر                              
             بچه ها حرمله راخط بزنید               
 
 
 
 جای آب آب ،بخوانید عمو
                   جای آتش بنویسید یزید                      
گل سرخی به پدر هدیه کنید
قطره ای آب به کودک بدهید

بعد دردفتر نقاشی تان
طرحی از حضرت اصغر بکشید/ 0 نظر / 2 بازدید