هفت نصیحت...

1-گشاده دست باش،جاری باش و کمک کن (مثل رود)
2-باشفقت و مهربان باش (مثل خورشید )
3-اگر کسی آن را اشتباه کرد تو ان را بپوشان(مثل شب)
4-وقتی عصبانی شدی خاموش باش(مثل مرگ)
5-متواضع باش وکبر نداشته باش (مثل خاک)
6-بخشش و عفو داشته باش(مثل دریا)
7-اگر میخواهی دیگران خوب باشند خودت خوب باش(مثل آینه)

/ 0 نظر / 2 بازدید