روباه و کلاغ..

زاغی مدرن من

بشنوید از یه کلاغ  که بعدها آن هم  با چه ترفندی انتقام کلاغ کلاس سوم ابتدایی رو از روباه مکار می گیرد:

روباهی با موبایلش ور می رفت ...

کلاغه از بالای درخت گفت:

اگه پایین آنتن نمیده بده بالا برات بگیرم

روباه از همه جا بی خبر موبایل رو داد ...

و کلاغ گفت:

این عوض قالب پنیر کلاس سوم ابتدایی!

/ 0 نظر / 2 بازدید