جوان مردی و.....

هر دو به دور نهایی رسیده بودند.شگرد سیراکف،فن بارنداز سریع و بسیار فنی بود

کشتی که شروع شد،تختی یک بار زیر گرفت و سیراکف را خاک کرد و پای او را در

سگک خود گیر انداخت.سیراکف روی سگک مقاومت کرد و کشتی سر پا اعلام شد...

غلام رضا زیر گرفت و او را خاک کرد و باز هم پای او را در سگک خود ،تحت فشار

قرار داد.دقیقه سوم کشتی بود.فشار سگک موجب ناراحتی پای سیراکف شد.

او با دست و پایش اشاره کرد وقتی که موجب ناراحتی او شده بود،سراکف را

رها کرد و از جا بلند شد.فریاد اعتراض تماشاچیان بلند شد که چرا این کار را کردی؟

تختی ایستاده بود و سرش پایین، او در برابر همه این فریادها سکوت کرده بود.

سیراکف که این عمل جوان مردانه را از حریف خود دید،منتظر داور نشد

و خودش دست تختی را به عنوان برنده بلند کرد.

زنده باد تختی،مرام و مردانگی بی نظیرش

روحش شاد و یادش گرامی

با تشکر از:مهدی عمادی

/ 0 نظر / 3 بازدید