....

قصۀ فرهاد دنیا را گرفت ای پادشاه

دل به دست آوردن از کشور گشایی بهتر است

تشنگان مهر محتاج ترحم نیستند

کوشش بیهوده در عشق از گدایی بهتر است

باشد ای عقل معاش اندیش, با معنای عشق

آشنایم کن ولی ناآشنایی بهتر است

فهم این رندی برای اهل معنا سخت نیست

دلبری خوب است, اما دلربایی بهتر است

کاش دست دوستی هرگز نمی دادی به من

آرزوی وصل از بیم جدایی بهتر است...

فاضل نظری

/ 0 نظر / 2 بازدید