سادگی را دوست دارم....

سادگی را دوست دارم چون با صداقت است

هیچ دروغی درآن راه ندارد

مانندکودکی است که با چشمان معصوم اش به همه نگاه می کند

و با معصومیت اش هزاران حرف به دنیا میزند.

/ 0 نظر / 2 بازدید