سن ملا و برادرش

از ملا پرسیدند تو و برادرت از نظر سن با یکدیگر چقدر فرق دارید؟ ملا فکری کرده و گفت: سال قبل مادرم می گفت برادرم یکسال از من بزرگ تر است بنابراین امسال حتما هر دو هم سال شده ایم.

/ 0 نظر / 2 بازدید