زندگی چه می گوید....

زندگی چه می گوید ؟
امروز که از خواب بیدار شدم از خودم پرسیدم: زندگی چه می گوید؟

جواب را در اتاقم پیدا کردم...

پنکه گفت: خونسرد باش! سقف گفت: اهداف بلند داشته باش!

پنجره گفت: دنیا را بنگر! ساعت گفت: هر ثانیه باارزش است!

آیینه گفت: قبل از هر کاری، به بازتاب آن بیندیش!

تقویم گفت: به روز باش!

در گفت: در راه هدف هایت، سختی ها را هُل بده و کنار بزن!

زمین گفت: با فروتنی نیایش کن!

/ 1 نظر / 2 بازدید
انسان

[دست][دست][هورا][هورا][تایید][هورا][گل]