غذای روح...

با صدای اذان از سر سفره بلند شد
گفتیم : غذات سرد میشه
گفت: نه! میرم نماز وگرنه غذای روحم سرد میشه

/ 4 نظر / 3 بازدید
ماه آفرین باقری

[گل]

محمد عباسی

ممنون [گل][هورا][هورا][دست]

محمد عباسی

ممنون [گل][هورا][هورا][دست]

محمد عباسی

ممنون [گل][هورا][هورا][دست]