قول...

قـول داده ام....

گــاهـــے،هـــر از گـــاهـــے

فانـوس یـادت را بـے چـراغ و چـلـچـله

روشـن کـنـم

خیالت راحت، مـــن ھمان مــنـم

هـنوز هـم در ایـن شـبـهاے

بے خـواب و بـے خاطـرہ

میـان ایـن کـوچـه هـاے تـاریـک پـرسـہ مـیـ زنـم

امـا بـه هـیـچ 

سـتاره ی دیـگری سـلام نـخـواهـم کـرد

خیـالت راحــت......

/ 0 نظر / 2 بازدید